Upphovsrättens informations- och övervakningscentral

ALLMÄNT

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK) i Helsingfors grundades 1979 för att arbeta mot piratkopiering av fonogram. Under åren har TTVK:s verksamhet vuxit och omfattar nu ett brett urval kreativa branscher. År 2004 blev TTVK en registrerad förening. 

Föreningen drivs utan vinstsyfte och finansieras av såväl dess medlemsorganisationer (se nedan) som av Undervisnings- och kulturministeriet (http://www.minedu.fi/).

SYFTE

TTVK har som syfte att förhindra att de rättigheter och verk som medlemmarna företräder kränks genom att verksexemplar och upptagningar tillverkas, görs tillgängliga för allmänheten och importeras samt övriga kränkningar enligt upphovsrättslagen. Föreningen bevakar och främjar sina medlemmars allmänna och gemensamma intressen inom ovan nämnda område.

Föreningen följer med hur rättspraxis och lagstiftning utvecklas i Finland och utomlands, tar initiativ och ger utlåtanden och förslag och sköter kontakter till myndigheter, medier och viktiga organisationer samt deltar i branschens internationella samarbete.

TTVK är också en allmän informationscentral om upphovsrättsfrågor, en producent och distributör av broschyrer och undervisningsmaterial och en organisatör av utbildning i upphovsrättsfrågor för skolor och mässor. År 2010 fick 31 skolor över hela landet besök av TTVK som därigenom nådde tusentals studerande på alla utbildningsstadier. Besöken gjordes i samarbete med finländska musiker, författare och övriga representanter för de kreativa branscherna.

Syftet med TTVK:s verksamhet kan i korthet indelas i fyra huvudkategorier:

  • att centraliserat övervaka både den fysiska marknaden och webben
  • att understöda att lagen tillämpas och att konkreta kränkningar av upphovsrätten åtgärdas
  • att ge utbildning om upphovsrättsfrågor
  • att producera och distribuera information om upphovsrätt.


TTVK deltar i skivbolagens internationella organisations, the International Federation of Phonographic Industry (http://www.ifpi.org/), arbete mot piratverksamhet.

FÖRDELAR MED STRUKTUREN

TTVK företräder sina medlemsorganisationer som består av olika finländska grupper av rättsinnehavare inom områdena musik, litteratur och audiovisuell industri. Eftersom alla relevanta organisationer deltar i samarbetet har TTVK möjlighet att företräda alla viktiga rättsinnehavare när upphovsrätten kränks.

För polis, åklagare och den finska tullen är det lätt att samarbeta med TTVK som tar hand om den ofta svåra utredningen av kränkning av rättigheter i ett specifikt fall. Dessutom ställer TTVK sin expertis till myndigheternas förfogande för att identifiera produkter som misstänks kränka upphovsrätten. 

På en förhållandevis liten marknad som Finland finns det inget behov av att för varje bransch ha en egen organisation mot piratverksamhet. En gemensam organisation mot piratverksamhet är till nytta för alla inblandade parter genom att den ger lägre kostnader, effektivare strategier för att motarbeta piratverksamheten och ett effektivt kontaktställe för myndigheterna.

TTVK:s MEDLEMSFÖRENINGAR

Dessutom samarbetar TTVK med Motion Picture Association.