Tekijänoikeuden sisältö

Tekijänoikeus koostuu kahdenlaisista oikeuksista: taloudellisista ja moraalisista. Taloudellisten oikeuksien perusteella tekijän on mahdollista sopia teoksensa käytöstä ja saada siitä korvaus. Taloudelliset oikeudet pitävät sisällään kaksi oikeutta: oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa teos yleisön saataviin.

  • Teoskappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisen oikeus kattaa niin painamisen kuin tallentamisen tietokoneen kovalevylle.
  • Yleisön saataviin saattamista on teoskappaleiden levittäminen yleisölle (esim. myymällä, vuokraamalla tai lainaamalla), julkinen esittäminen ja näyttäminen ja yleisölle välittäminen. Yleisölle välittämisestä on kyse kun yleisö ei ole läsnä itse esitystilaisuudessa, esimerkiksi silloin kun teos välitetään radiossa tai tietoverkoissa.

Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijän persoonaa. Niitä on niin ikään kaksi:

  • Isyysoikeuden perusteella tekijällä on oikeus tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi kun teosta käytetään, esimerkiksi teoksen tekijä ja esittäjä tulisi mainita kun musiikkikappaletta soitetaan radiossa.
  • Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.

Taloudelliset oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa joko kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain rajoitettuja käyttötarkoituksia varten.

Teoskappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä teoskappaleen omistus ei oikeuta käyttämään teosta niihin tarkoituksiin, jotka kuuluvat tekijän yksinoikeuksien piiriin, kuten julkiseen esittämiseen. Tähän tarvitaan aina tekijän lupa. Samalla tavoin yksityisen kopioinnin mahdollisuus perustuu yksin lain rajoitussäännökseen eikä teoskappaleen omistukseen.